Khách hàng doanh nghiệp

Tín dụng doanh nghiệp

Cho vay hợp vốn

Agribank cung cấp sản phẩm “Cho vay hợp vốn” đối với khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã có nhu cầu sử dụng vốn vay cho chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư.
Đặc tính của sản phẩm:
 
–    Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.
 
–    Vốn tự có: KH có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn đối với NĐ 41 và QĐ 63; 25% đối với KH khác.
 

–    Đối tượng: KH là pháp nhân có nhu cầu vay vốn vượt khả năng của Agribank hoặc vượt quá 25% Vốn tự có của Agribank.

Chia sẻ bài viết: